Eşleştirme

EŞLEŞTİRME (TWINNING)

Türkiye'de Yürütülen Eşleştirme Projelerine İlişkin İstatistikler (2002-2010)
Yıl Bazında Eşleştirme Projeleri
Kurum ve Sektör Bazında Eşleştirme
Türkiye'deki Eşleştirme Projelerine Katılan Üye Ülkeler
Faydalı Dokümanlar
Seminer ve Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülkelerin katılım öncesi uyum çalışmalarında üzerinde öncelikle durmaları gereken konulardan birisi AB'ye paralellik arz eden kurumsal bir yapılanmanın tesisidir. Kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesine ilişkin olarak AB Komisyonu tarafından sağlanan teknik yardımlar ise; esas itibariyle genelde iki hafta ile sınırlı kalan kısa vadeli TAIEX mekanizması ile TAIEX programlarının kurumsal yapılanma çalışmaları bakımından sürece yeterli olamadığı durumlarda daha uzun süreleri kapsayabilen EŞLEŞTİRME mekanizmalarından oluşmaktadır.

Eşleştirme mekanizması, aday ülkelerin uyum sağladıkları AB mevzuatının hayata geçirilmesi sürecinde gerekli kurumsal yapılanmanın ("institution building") gerçekleştirilebilmesi için, üye ülkelerin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan uzmanların bizzat aday ülkeye gelerek ilgili kurumda müktesebatın uygulanmasına yönelik kurumsal yapılanmaya ilişkin  bir proje üzerinde çalışması üzerine kuruludur. Eşleştirme sistemi çerçevesinde sağlanan teknik yardımlar iki yıla ulaşan bir dönemi kapsayabilmekle beraber, bu süre aday ülkenin spesifik ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.

Ancak eşleştirme mekanizmasından faydalanılırken, üye ülke ve uzman seçiminde çok dikkatli davranılması ve özellikle, seçimin konu bazında ve Türkiye'nin öncelikleri dikkate alınarak yapılması; uzmanın talep edileceği üye ülkenin konuya ilişkin yapısının Türkiye ile benzerlik taşıması ve gelecek uzmanın niteliklerinin dikkatle incelenmesi büyük önem arz etmektedir. Eşleştirme mekanizması için konu seçimi yapılırken, Bakanlığımızın konunun Ulusal Program öncelikleri ile uyumlu olup olmadığının tespitini yapması ve eşleştirme talebinde bulunan kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği içinde çalışarak bir mutabakata varmasının gerekliliği de altı çizilmesi gereken hususlardan biridir.

Eşleştirme mekanizması, üye ülke kamu kurumlarından danışmanların (yerleşik eşleştirme danışmanı - resident twinning advisor), aday ülkelerde uzun süreli olarak (en az on iki ay) görevlendirilmesi, aday ülkedeki ilgili bakanlıkta, müktesebatın uygulanmasına yönelik kurumsal yapılanmaya ilişkin bir proje üzerinde çalışması üzerine kuruludur. Eşleştirme sistemi, esasen AB mali yardımı yoluyla finanse edilmekte (danışmanın maliyeti); aday ülke ise ülke içindeki cari masrafları (transaction costs) karşılamakla yükümlü bulunmaktadır.

Her yıl programlama sürecinde, Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği çerçevesinde Türkiye'ye ayrılan mali yardımın ortalama %30'u projelerdeki eşleştirme bileşenlerine ayrılmaktadır. Proje bazında ise, eşleştirme için bir üst sınır bulunmamaktadır.

Aday ülke tarafından seçilen eşleştirme konusunun, Ulusal Program öncelikleri arasında yer alıp almaması konusunda Komisyon tarafından yapılan inceleme sonrasında, üye ülke ile bundan yararlanacak aday ülke arasında tarafların karşılıklı yükümlülüklerini belirleyen bir kontrat (twinning contract) imzalanmakta ve bu aşamadan sonra mali yönetim, "Merkezi Finans ve İhale Birimi / CFCU" tarafından üstlenilmektedir.

Eşleştirme / kısa süreli eşleştirme (twinning/twinning light) ortağı (üye devlet) belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken kriterler:

  •  Sistemlerin yapısal olarak uyumlu olması.
  •  Önerilen yöntemin teknik açıdan uygun olması.
  •  Çalışılacak kişilerin tecrübeli, faal ve etkin kişiler olması.
  •  Ayrılan bütçenin esnek olmaması, bir takım değişikliklere gereksinim duyulması durumunda sorun çıkarabilir.
  
Eşleştirme Uygulamasının Aday Ülkeye Maliyeti Hususunda Önemli Noktalar

Eşleştirme projesinin belirli harcama kalemleri Eşleştirme Kontratının bütçesine girmemekte ve AB tarafından finanse edilmemektedir.

  •  Aday ülke kuruluşları, resmi görevlileri ve ulusal özel sektör uzmanlarının proje ile ilgili doğrudan ve dolaylı harcamaları aday ülke tarafından ödenir.
  •  Aday ülke yetkililerinin üye devletlere yapacakları gezilerin sadece ulaşım masrafları (uçak biletleri) projeden karşılanmaz.
  •  Projenin işlerliği için gerekli olan ekipmanın bedeli projeden harcanamaz.
  •  Aday ülke, üye devlet uzmanının kullanması gereken, ofis, telefon, faks, fotokopi makinesi, bilgisayar, sekretarya işleri ve bilgiye ulaşım imkânlarını sağlar. Bu tür kalemler için projeden finansman sağlanamaz.
  •  AB mali yardımlarına ilişkin Mali Tüzüğe göre dolaylı vergiler (KDV dâhil) projeden karşılanmaz.
  
Avrupa Birliği Bakanlığının Rolü

Avrupa Birliği Bakanlığı, "Ulusal İrtibat Noktası" kimliğiyle, eşleştirme mekanizmasının kurumlarımız tarafından anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla çeşitli eğitimler ile genel ve proje bazında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları düzenlemiştir. Öneri sunan üye ülke ekiplerinin değerlendirilmesinde proje sahibi kurumlarımızı bilgilendirmiş, seçim toplantıları sonrasında önerilerin değerlendirilmesi için toplantılar düzenlemiş ve seçim sürecinin koordinasyonunu sağlamıştır. Toplantı ve eğitim dokümanları ve sunuşları web sitemiz aracılığıyla tüm kurumların kullanımına açılmıştır.

Sayfa görüntüleme sayısı:107735
Son güncelleme tarihi: 2011-10-20 03:52:44