Fasıl 3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi - AB BAKANLIĞI

Fasıl 3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

Faslın Kapsamı:

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, "Tek Pazar"ın dört temel serbestisinden (malların, kişilerin, hizmetlerin, sermayenin serbest dolaşımı) birini oluşturmakta olup, genel olarak sınai nitelikteki faaliyetleri, ticari nitelikteki faaliyetleri, el sanatları faaliyetlerini ve serbest meslek faaliyetlerini kapsamaktadır.

Fasıl temel olarak üç ana bölümden oluşmaktadır:
1) İş kurma hakkı ve hizmet sunumu kapsamında çerçeve düzenleme (2006/123/AT).
2) Mesleki niteliklerin tanınmasına yönelik düzenlemeler (2005/36/AT, 86/653/AET, 74/556/AET, 74/557/AET, 98/5/AT, 77/249/AET).
3) Posta hizmetleri düzenlemeleri (97/67/AT, 2008/6/AT, 2002/39/AT).

İş kurma hakkı ile hizmet sunumu serbestisi birbiriyle yakından ilişkilidir. İş kurma hakkı, bir ekonomik faaliyetin diğer bir üye ülkede devamlı olarak ve yerleşilerek yapılması halinde söz konusudur. Kişilere ve şirketlere, hizmet verdikleri ülkenin mevzuatına tabi olmak koşuluyla, herhangi bir üye ülkede iş kurma, şube, bayi açma hakkının verilmesi iş kurma hakkına ilişkindir. Hizmet sunumu serbestisi ise bir başka üye ülkede yerleşik olmadan geçici olarak hizmet sunulmasına ilişkindir. Faslın özünü oluşturan bu kavramlara ilişkin ayrıntılı bilgiye Avrupa Komisyonunun 2006/123/AT sayılı Direktifin uygulanması için yayımladığı açıklayıcı rehberden ulaşılabilir. Üye Devletler; herhangi bir Üye Devletteki AB uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin iş kurma hakları ve sınır ötesi hizmet sağlama özgürlüklerinin Anlaşmada belirtilen istisnalara tabi olmakla birlikte ulusal mevzuatça engellenmemesini sağlamakla yükümlüdürler.


İş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi bakımından mesleki nitelikler ve bunların üye ülkeler arasında karşılıklı tanınması büyük önem taşımaktadır. Avrupa Birliği düzenlemeleri meslek gruplarını ikiye ayırmakta ve bu iki gruba iki ayrı sistem uygulamaktadır.

İlk grup meslekler asgari eğitim şartları, müfredatı, ders süreleri gibi hususların açıkça düzenlendiği ve tüm üye ülkelerde yeknesak uygulamanın zorunlu olduğu mesleklerdir. Bunlar; doktorluk, hemşirelik, ebelik, eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik ve mimarlık meslekleridir. Avrupa Birliği düzeyinde eğitimine standardizasyon getirilen bu mesleklerde mesleki niteliğin "otomatik tanınması" sistemi uygulanmaktadır.

İkinci grup meslekler, AB'de mesleğin icrası için gerekli olan asgari eğitim şartlarına dair herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı tüm meslek gruplarıdır. Üye ülkeler bu mesleklere dair kendi iç düzenlemelerini yapıp yapmamakta ve eğer yapacaksa o mesleğin icrası için asgari şartların belirlenmesi hususunda serbest bırakılmışlardır. Söz konusu mesleklerde otomatik tanıma sistemi bulunmayıp, eğitim aldığı üye ülke dışındaki bir üye ülkede hizmet sunmak isteyen AB vatandaşının mesleki niteliği ilgili ülke otoritesi tarafından değerlendirmeye tabi tutularak tanınabilmektedir. Mesleki niteliklere ilişkin temel düzenleme olan 2005/36/AT sayılı Direktifin uygulanması için Avrupa Komisyonunca yayımlanan soru-cevap kitapçığından bu alanda tesis edilen mekanizmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi edinilmesi mümkündür.

Fasıl kapsamındaki diğer bir alan da posta hizmetleri olup, ilgili AB mevzuatı evrensel hizmet yükümlüsü kavramı, posta tekelinin kaldırılması, evrensel hizmetin finansmanı ve posta hizmetlerinin düzenlenmesi ile denetlenmesinden sorumlu bir otorite tesis edilmesine ilişkindir.

Fasla İlişkin Tanıtıcı Sunum (PDF - 1,21 MB)

Faslın açılış kriterinin karşılanmasına katkı sağlanması amacıyla Bakanlığımız tarafından yürütülen "Hizmetler Projesi"ne ilişkin bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

Hizmetler Projesi Bilgi Notu (PDF- 310 Kb)

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Bünyesinde İlgili Başkanlık
Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı
Başkan: Sn. Aylin SAKIZLIOĞLU
Telefon: (312) 218 14 20
Faks:     (312) 218 14 71
E-posta: asakizli@abgs.gov.tr

 

İlgili Alt Komite Toplantıları:

2 No'lu İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi

 

Tarama Toplantıları:
Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (21-22 Kasım 2005)
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (19-20 Aralık 2005)

Sayfa görüntüleme sayısı:20357
Son güncelleme tarihi: 2014-11-07 16:33:50